מגדלי היוקרה של המרכז מגיעים לדימונה
דימונה תופסת גובה
מדיניות פרטיות
1. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע
בכפוף לסעיף 5.12 בתנאי השימוש מתחייבת החברה, שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר ו/או לחברות בת שלה ו/או לחברות בהן היא מחזיקה ו/או לחברות שעמן היא (או חברות מקבוצתה) מקיימת שיתוף פעולה עסקי. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית החברה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

כמו כן, בנוסף לאמור לעיל בתנאי שימוש אלו, העברת המידע על המשתמש תתאפשר גם במקרים הבאים: (א) העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של החברה על פי תקנון זה; (ב) אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים; (ג) אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ד) אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה; (ה) בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

2. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם באמצעות האתר ו/או כלים המופיעים באתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א (להלן- "החוק"). המאגרים ישמשו את חברת רגואן. משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

3. החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים ביישום ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

4. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותי האתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים.